12837 - SENIOR REGULATORY COMPLIANCE SPECIALIST
: TURKCELL
: LEGAL&REGULATION
: REGULATION / REGULATORY COMPLIANCE MANAGEMENT /
: KÜÇÜKYALI
• Tercihen üniversitelerin mühendislik veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun
• Asgari 5 yıl çalışma deneyimi olan
• Uyum Yönetimi alanında çalışmaya istekli
• Karmaşık regülasyonel uyum süreçlerini yürütebilecek analitik bakış açısına sahip, sonuç odaklı, problem çözme konusunda başarılı
• Sözlü ve yazılı iletişim yetkinlikleri yüksek
• Eş zamanlı olarak çok sayıda projenin takibini yapabilecek planlama ve organizasyon becerilerine sahip
• İç ve dış partilerle etkin iletişim kurup, geliştirebilecek
• Sektörel regülasyonlara ilişkin bilgi ve deneyim sahibi
• Güven, saygı ve işbirliğine dayanan bir çalışma kültürünün parçası olabilecek
• İlgili Kurumlar tarafından yayımlanan yeni düzenlemelere uyumun sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlar, şirket içi denetim/inceleme vb. gerekli diğer işlemleri oluşturacağı bir plan dahilinde ve ihtiyaç oluşması halinde anlık olarak yapar.
• Denetim/inceleme sonucunda tespit edilen (önemli) aksaklıkları/zafiyetleri, bunların taşıdığı riskin boyutunu dikkate alarak yöneticisine raporlar.
• Denetim/inceleme sonucunda tespit edilen aksaklığın/zafiyetin giderilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon kurar ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlar.
• Geliştirilen önerileri ilgili bölümlere bildirir ve bu konuda bir karar alınmasını sağlar.
• Alınan kararın hayata geçirilip geçirilmediğini takip eder; gerektiğinde yöneticisine raporlar.
• Şirketin ilgili mevzuata uyumunu sağlamak için gereken diğer tüm iş ve işlemleri (kılavuz hazırlanması, ilgili ekiplerle özel toplantılar yapılması/eğitim düzenlenmesi) yerine getirir.
• İlgili mevzuatta yapılacak değişiklikler hakkında görüş oluşturulmasına ana sorumluluğu kapsamında destek olur.
• Ana sorumluluğu kapsamında Şirketleri ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeciler nezdinde temsil eder.
• İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar.
• Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır.
• Şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında Turkcell ve Grup Şirketini etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirir.
: Professional
: MANAGER
: 31.12.2019